ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 

De factuur moet betaald worden binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede, evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 50) als schadebeding. 

Artikel 2   

Elke bestelling/inschrijving betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Artikel 3 

Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 8 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren. Zoniet wordt de factuur als door de klant aanvaard beschouwd.

 

De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

 

De schadevergoeding waartoe LET’S GET INSPIRED gehouden kan worden, beperkt zich tot het totaalbedrag dat de klant voor de workshop, het traject of de activiteit betaald heeft.

Artikel 4

In geval van betwistingen door klanten die geen consument zijn, is uitsluitend de ondernemingsrechtbank  van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

 

Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

 

Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

 

Artikel 5

In de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de in ontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de 8 dagen na het ontdekken ervan aangetekend melden aan de verkoper.

Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de 8 dagen vanaf de dag waarop de consument het gebrek vastgesteld heeft, dit alles op straffe van verval. 

Artikel 6 

Indien de klant tijdens een training, cursus, workshop, activiteit of meerdaags traject beslist om te stoppen, zowel online als offline, is altijd het volledige bedrag verschuldigd tenzij anders beschreven in de schrijftelijke overeenkomst. Indien een afspraak voor het gratis intake gesprek niet geannuleerd wordt binnen de 48h voor aanvang wordt een bedrag van 60 euro gefactureerd. Betalingstermijn van 8 dagen wordt dan gehanteerd. 

 

Enkel indien de klant geen consument is, zijn wij aan hem geen vergoeding verschuldigd als wij de overeenkomst verbreken, annuleren of indien deze door ons toedoen geen doorgang kan vinden, tenzij anders beschreven in de schriftelijke overeenkomst.

 

Enkel indien de klant een consument is, zijn wij aan hem een soortgelijke vergoeding verschuldigd als wij de overeenkomst verbreken, annuleren of indien deze door ons toedoen geen doorgang kan vinden.

 

Artikel 7 

De aansprakelijkheid van LET’S GET INSPIRED is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid".

 

Artikel 8 

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de activiteiten van LET’S GET INSPIRED.

 

Inwerkingtreding van algemene voorwaarden: 03/7/2019 - Aanpassing voorwaarden op 23/6/2020 van artikel 6 inzake annuleringsbeleid van gratis inspiratiegesprek. 

En ontvang jouw persoonlijke en inspirerende koffiemok!

Contactgegevens

Ann Poleunis 

LET'S GET INSPIRED!

Kapelstraat 67

2520 Broechem

(deelgemeente Ranst)​

GSM: 0476/96.12.98​

ann@letsgetinspired.be

BE 0730 703 275 

Schrijf je in op onze mailinglijst
Samenwerkingsmogelijkheden voor solo-ondernemers
Let's Get Social and Connect!
  • LinkedIn - Ann Poleunis letsgetinspired
  • Facebook letsgetinspired bedrijfspagina
  • Twitter Ann Poleunis let's get Inspired!
  • Black Instagram Icon
  • Logo let's get inspired!

© 2019 LET'S GET INSPIRED! by Ann Poleunis.